วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

กัน Loop ใน Autocad api

กด ESC แล้ว หลุด จากโปรแกรม
    if (HostApplicationServices.Current.UserBreak())
                        throw new Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception(

                            ErrorStatus.UserBreak, "ESCAPE pressed");

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

debug แบบ Attach Visual studio 2013 บน Win10

ในการ Debug ต้อง แก้ options ใน VS2013

"Use Managed Compatibility Mode" and is found in the Tools -> Options -> Debugging

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

เช็คว่า มี Column ที่ต้องการใน SQLServer Table หรือเปล่า

ในการ Insert Record เข้าใน ตาราง ต่าง Version ต้องการ เช็กว่ามี Column หรือ เปล่าให้ใช้

SELECT  name
    FROM sys.columns 
    WHERE Name      = N'anyColumn'

      AND Object_ID = Object_ID(N'Temptbl')

และ Check ว่า Record Cout >0 หรือ ไม่

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โปรแกรม Linq กับ SQLite ใน Visual Studio

วิธีใช้ Linq สำหรับ การ Connect กับ SQLite ใน Visual studio

กระบวนการ
1. ใน SQLite สร้าง Database และ Table ก่อน โดยใช้ SQLiteStudio ต้องใช้ Version 2,1 เท่านั้น

2. จด ชื่อ File กับ Table ใว้

3. ใน Visual studio เปิด Project ที่ต้องการ ต่อ SQLite และให้ ไปที่ Nuget Pakage Manager
 เลือก SQLite

4.  ทำการแก้ App.config

ชื่อ name ต้องตรงกับ File และ ใน Connection String ต้องตรงกับ ที่เก็บใว้
  <connectionStrings>
    <add name="myDb1" connectionString="Data Source=|DataDirectory|c:/temp/FormSQL/FormSQL/myDb1.db" 
         providerName="System.Data.SQLite.EF6" />
  </connectionStrings>

5. สร้าง Class สำหรับ SQLite file
  
using System.Data.SQLite.EF6;
using System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions;

namespace FormSQL
{
    class myDb1 : DbContext
    { // set database(DbContext) and table (DbSet) <class> of table
        public DbSet<Customer> Customer { get; set; }
        protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
        {
            modelBuilder.Conventions.Remove<PluralizingTableNameConvention>();
        }
    }
}

6. สร้าง Class สำหรับ Table


namespace FormSQL
{

    public class Customer
    {
        public string Id { get; set; }
        public string NAME { get; set; }
        public string SURNAME { get; set; }
        public string PHONE { get; set; }
        public double SALARY { get; set; }

       
    }
}

7. สร้างโปรแกรม ทดสอบ

 private void  testLinq()
        {
            var db1 = new myDb1();
            var aname = db1.Customer.Single(a => a.NAME == "MyName");
            aname.SALARY = 20000;
            db1.SaveChanges();
        }

แล้วดูผล จะเห็นว่า ใช้ Linq เรียก หา Record ที่ Name เท่ากับ MyName และเมื่อได้ Record Data มา ก็จะทำการแก้ไข โดย ตั้งค่า SALARY ใหม่ เป็น 20000 และ สั่ง SaveChanges() เพื่อ Update
ซึ่งเท่ากับ
การ Select * from Customer where Name='MyName'
และ Update Customer set (SALARY=2000 ) Where Name='MyName'

reference
https://github.com/JVimes/LinqSqLiteExample

// Add

  var db1 = new myDb1();
            Customer myname= new Customer();
            myname.Id="0071";
            myname.NAME = "Hello";
            myname.SURNAME="SSS";
            myname.PHONE="1234";
            myname.SALARY=100;
            db1.Customer.Add(myname);

            db1.Customer.Add(new Customer { 
            Id="009"
            NAME="Hellox"
            SURNAME="VA",
            PHONE="293993",
            SALARY=300
            });
            // commit

            db1.SaveChanges();

// Remove
   var db1 = new myDb1();
             var aname = db1.Customer.Single(a => a.NAME == "Hello");
             db1.Customer.Remove(aname);
             db1.SaveChanges();
//Select where
  var db1 = new myDb1();
            var ar1 = db1.Customer.Where(a => a.SALARY > 200).ToArray();
           
            dataGridView1.AutoGenerateColumns = true;
            dataGridView1.DataSource = ar1;
            dataGridView1.Refresh();

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Compile Dotnet บน GStar Cad

GstarCAD  เป็น CAD จีนที่ ราคาไม่แพง เล็ก เร็ว 64bits ด้วย การเขียนโปรแกรม บน dotnet ทำได้เหมือนกับ Autocad โดยที่ GstarCAD 2017 (http://www.gstarcad.net) จะมี API แบบเดียวกับ Autocad 2012
โดยที่ จะต้อง reference Dll 2 ตัว
   ได้แก่ GMAP.dll และ GMDB.dll แล้ว (แทน acmgd.dll ,acmdb.dll)
แก้ Using
จาก Autodesk.Autocad.. -> GRxCAD...
ก็จะ compile ได้ และ เลือก เป็น Dotnet 4 (Autocad เป็น 3.5)
เรียก netload เหมือน Autocad เรียกคำสั่งเดียวกัน


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

autocad 2011-12 load โปรแกรม dotnet 4 สำหรับ Visual Studio 2013-15

Autocad 2011-12 พัฒนาบน Dotnet3.5 จะ Load โปรแกรมบางตัวไม่ได้ ที่ ต้อง Load Dotnet 4.0
สามารถ ทำได้ โดย แก้ที่ acad.exe.config

<configuration>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>

<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>      
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>  
   </runtime>
</configuration>