วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Revit API แปลง Units


แปลงจาก ฟุต เป็น เมตร 

double asMeter = UnitUtils.Convert(cl.Width, DisplayUnitType.DUT_DECIMAL_FEET, DisplayUnitType.DUT_METERS);

แสดง Unit ปัจจุบันใน Document

Units units = doc.GetUnits();
            string outStr = "";
            IList<UnitType> unitTypes = UnitUtils.GetValidUnitTypes();

          uL= unitTypes.Where(x => x.ToString() == "UT_Length").First();
         FormatOptions fmtOpts = units.GetFormatOptions(ut);
         string du = fmtOpts.DisplayUnits.ToString();

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การอ่านค่าจาก Schedule API ใน Revit

Schedule API เป็น ส่วนที่เพิ่มเติมมาใหม่ใน Revit API 2014 โดยที่ผู้ใช้งาน สามารถ อ่านค่า จาก View มาได้ ทั้งชื่อชอง View และ Table ของ ตาราง

ViewSchedule จะเป็น class ลูกจาก View  โดยตารางจะอยู่ใน TableData ข้อมูล จะอยู่ใน
ชื่ออยู่ใน currentView.Name
SectionType.Body


ตัวอย่างนี้ จะออกเป็น CSV format

 View currentView = uDoc.ActiveView;

string vName = currentView.Name;  // Schedule name
            ViewSchedule vs = currentView as ViewSchedule;
            TableData vd = vs.GetTableData();
            TableSectionData tds = vd.GetSectionData(SectionType.Body);
            int rCount = tds.NumberOfRows;
            int rCol = tds.NumberOfColumns;
            string allSchAll = "";
            for (int i = 0; i < rCount; i++)
            {
                string sLine = "";
                for (int j = 0; j < rCol; j++)
                {
                    sLine += tds.GetCellText(i, j)+",";
                }
                allSchAll += sLine;
            }

            TaskDialog.Show("data", allSchAll);

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสร้าง Form ใน DDD ใน Revit

กรณีที่ต้องการ Form ของ c# ใน Revit ของ DDD ทำได้โดยการ Mouse ขวา และ Add Form ใหม่เข้าไปใน Solution

สร้าง Form โดย double click ที่ Form แล้ว Design ตามใจ

แล้วใน โปรแกรม หลัก ของ การเรียกเช่น Class1.cs
เพิ่ม Method ที่จะเรียก (callElemCat เป็นสมมติ)

หลังบรรทัด
using...
ให้เติม ชื่อของ Form ตามนี้ และ ใส่ .Designer.cs ด้วย

//css_import elemCatForm1.cs
//css_import elemCatForm1.Designer.cs

namespace RevitHello
{
    public class Class1
    {

// คำสั่งที่จะเรียกอยู่ที่นี้
        public static void callElemCat(ExternalCommandData commandData)
        {
            elemCatForm1 myform = new elemCatForm1();
            if (myform.ShowDialog == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
            {
                // ..process here
            }

        }
// จบคำสั่ง


เรียก DDD ใน Revit ก็ได้ Form


กรณีที่ จะให้ Form มี คำสั่ง ของ Revit ก็ using Autodesk.Revit... ตามปรกติ


วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

การปะหน้าหลังสำหรับ Text ในการทำ command Line Database

คำสั่ง database มักจะเป็น commandline เช่นทำงาน ในรูปของ .bat หรือ .cmd ที่อาจจะต้อง Attach คำสั่ง ปะหัวปะท้าย  จาก คำสั่ง เดิม สร้าง Project จาก Commandline ใน visual Studio หรือ Shapedevelop ก็ได้

  static void Main(string[] args)
        {
            if (args.Length <2 )
            {
                Console.WriteLine("Add text to front and back, AFrontBacktxt inputFile <front> <back> > output");
               Console.WriteLine("use null for not have data");
                return;
            }
            string filename = args[0];
            string frontCmd = args[1];
            string backCmd = "null";
            if (args.Length > 2)
            {
                backCmd = args[2];
            }
            StreamReader sr = new StreamReader(filename);
            string data = sr.ReadToEnd();
            sr.Close();
            string[] dataline = data.Split('\n');
            foreach (string s in dataline)
            {
                if (s.Length == 0 || s.Trim()=="") continue;
                string s_R= s.Replace("\r","").Replace("\"","").Trim();
                string outS= s_R;
                if(frontCmd!="null"){
                   outS= frontCmd.Replace("\"","")+" "+outS;
                }
                if(backCmd!="null"){
                  outS= outS+" "+backCmd.Replace("\"","");
                }
                Console.WriteLine(outS);
            }
        }

    }

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การสร้าง Element บน Autodesk Robot Structure

Autodesk Robot Structure เป็นโปรแกรม ออกแบบ และคำนวนโครงสร้าง โปรแกรมมี Dotnet ที่สามารถเขียนโปรแกรม ในการสร้าง Model ได้พอสมควร
โดยต้องทำการ Reference RobotOM.dll ใน Robot ก็จะเขียนโปรแกรมได้
ในตัวอย่างเป็นการสร้าง Node และ สร้าง Bar  รวมทั้ง สร้าง Support
โดยการสร้าง โปรแกรมจะต้องสร้าง เป็น Application Form และทำการทำงาน เป็น Com ทำงานไปพร้อมกับเปิด Robot คนละ Task กัน
Robot API จะเป็นแบบ Com และ reference จะใช้ เป็นเลขที่เช่น Node number , Bar number ซึ่งก็ง่ายสำหรับการเขียนโปรแกรม

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            RobotApplication robapp = new RobotApplication();
            robapp.Project.New(IRobotProjectType.I_PT_FRAME_3D);
            RobotStructure s = robapp.Project.Structure;
            s.Nodes.Create(1, 0, 0, 0); // สร้าง Node
            s.Nodes.Create(2, 0, 0, 1); 
            s.Nodes.Create(3, 1, 0, 1); 
            s.Nodes.Create(4, 1, 0, 0);
            for (int i = 1; i < 4; i++)
            {
                s.Bars.Create(i, i, i + 1); //สร้าง Bar
            }
            // create support
            doInsSupport(robapp, 1); // สร้างSupport
            doInsSupport(robapp, 4);
           
        }

        private void doInsSupport(RobotApplication robapp, int p)
        {

            IRobotNode node = (IRobotNode)robapp.Project.Structure.Nodes.Get(p);
            node.SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, "Fixed");

        }

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การใช้ swig ในการเชื่อม Ruby (Sketchup)กับ C++

SWIG เป็น opensource ที่ใช้สำหรับการเชื่อมภาษา ที่ต่างกัน เนื่องจากการพัฒนาระหว่าง programmer ระหว่างโครงการ และ โปรแกรมเก่า จะมีความแตกต่างภาษา และระยะเวลาในการพัฒนาต่างกัน เพื่อไม่ให้ลงทุนใหม่ จึงเป็นการที่ดีในการเชื่อมการเขียนโปรแกรมแบบ Painless ดีที่สุด ในการนี้ ต้องการเขียนโปรแกรม Dotnet เช้ากับ Ruby ของ Sketchup จะเป็นทางที่ง่ายกว่า การ Code ไปตรงๆ การเชื่อม Ruby
หลักการ ของ SWIG จะเป็น Code Generator โดยจะสร้าง C++ หรือ C โปรแกรม source เป็น Class Wrapper

     [Ruby,Python,PHP,Java..] <--- > Wrapper Class (c, c++) <---> [C#,Java,..]

โดยการทำงานสามารถเป็นการติดต่อแบบ 2 ทาง ได้

ในการใช้กับ Sketchup จำเป็นต้องรู้ว่า Ruby ที่ใช้อยู่ เป็น Version ใหน
ถ้าเป็น Sketchup 8 จะเป็น Ruby 1.8 ถ้าเป็น version 2014-2016 จะเป็น Ruby 2.0
Source ในการ Compile จะต่าง กัน
ตัวอย่างเช่น ต้องการเชื่อม Ruby กับ C++ Class โดยไม่ต้องทำ Interface อะไรเลย

class Shape {
public:
  Shape() {
    nshapes++;
  }
  virtual ~Shape() {
    nshapes--;
  };
  double  x, y;   
  void    move(double dx, double dy);
  virtual double area(void) = 0;
  virtual double perimeter(void) = 0;
  static  int nshapes;
};

class Circle : public Shape {
private:
  double radius;
public:
  Circle(double r) : radius(r) { };
  virtual double area(void);
  virtual double perimeter(void);
};

class Square : public Shape {
private:
  double width;
public:
  Square(double w) : width(w) { };
  virtual double area(void);
  virtual double perimeter(void);
};

ใน Ruby ต้องการ เขียน เข้าไป Access Class ของ C++ ตรงๆ


c = Example::Circle.new(10)
s = Example::Square.new(10)

print "\nA total of #{Example::Shape.nshapes} shapes were created\n"

# ----- Member data access -----
# Set the location of the object

# Notice how we can do this using functions specific to
# the 'Circle' class.
c.x = 20
c.y = 30

# Now use the same functions in the base class
s.x = -10
s.y = 5

print "\nHere is their current position:\n"
print "    Circle = (", c.x, ",", c.y, ")\n"
print "    Square = (", s.x, ",", s.y, ")\n"

# ----- Call some methods -----

print "\nHere are some properties of the shapes:\n"
for o in [c, s]
  print "    #{o}\n"
  print "        area      = ", o.area, "\n"
  print "        perimeter = ", o.perimeter, "\n"
end

การเชื่อมต่อ ระหว่างRuby กับ C++ใช้ Swig ทำได้โดยสร้าง Interface file


/* File : example.i */
%module example

%{
#include "example.h"
%}

/* Let's just grab the original header file here */
%include "example.h"


การเรียกใช้ Swig เพื่อสร้าง Class Wrapper
swig.exe -c++ -ruby sample.i

จะสร้าง file output -> sample_wrapper.cxx , .hxx ให้ นำไปใส่ใน Project Explorer
จะเป็น Interface file ให้ compile ด้วย Visual studio 2012,2013 

สำหรับ Header และ Library Download ตามนี้

https://github.com/thomthom/ruby-c-extension-examples/tree/VS2013/ThirdParty/include/ruby/2.0/win32

http://www.swig.org/download.html

ตัวอย่างการ Run  ใช้การ load Code ของ Ruby วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พื้นที่ของ Ramp

ใช้ dynamo คำนวนพื้นที่ผิวของ Ramp ทางลาด ให้ใช้ ค่า List ที่ [0] จะเป็นผิวบนของ Ramp อย่าลืมเป็น ตารางฟุต นะ