วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

การปะหน้าหลังสำหรับ Text ในการทำ command Line Database

คำสั่ง database มักจะเป็น commandline เช่นทำงาน ในรูปของ .bat หรือ .cmd ที่อาจจะต้อง Attach คำสั่ง ปะหัวปะท้าย  จาก คำสั่ง เดิม สร้าง Project จาก Commandline ใน visual Studio หรือ Shapedevelop ก็ได้

  static void Main(string[] args)
        {
            if (args.Length <2 )
            {
                Console.WriteLine("Add text to front and back, AFrontBacktxt inputFile <front> <back> > output");
               Console.WriteLine("use null for not have data");
                return;
            }
            string filename = args[0];
            string frontCmd = args[1];
            string backCmd = "null";
            if (args.Length > 2)
            {
                backCmd = args[2];
            }
            StreamReader sr = new StreamReader(filename);
            string data = sr.ReadToEnd();
            sr.Close();
            string[] dataline = data.Split('\n');
            foreach (string s in dataline)
            {
                if (s.Length == 0 || s.Trim()=="") continue;
                string s_R= s.Replace("\r","").Replace("\"","").Trim();
                string outS= s_R;
                if(frontCmd!="null"){
                   outS= frontCmd.Replace("\"","")+" "+outS;
                }
                if(backCmd!="null"){
                  outS= outS+" "+backCmd.Replace("\"","");
                }
                Console.WriteLine(outS);
            }
        }

    }

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การสร้าง Element บน Autodesk Robot Structure

Autodesk Robot Structure เป็นโปรแกรม ออกแบบ และคำนวนโครงสร้าง โปรแกรมมี Dotnet ที่สามารถเขียนโปรแกรม ในการสร้าง Model ได้พอสมควร
โดยต้องทำการ Reference RobotOM.dll ใน Robot ก็จะเขียนโปรแกรมได้
ในตัวอย่างเป็นการสร้าง Node และ สร้าง Bar  รวมทั้ง สร้าง Support
โดยการสร้าง โปรแกรมจะต้องสร้าง เป็น Application Form และทำการทำงาน เป็น Com ทำงานไปพร้อมกับเปิด Robot คนละ Task กัน
Robot API จะเป็นแบบ Com และ reference จะใช้ เป็นเลขที่เช่น Node number , Bar number ซึ่งก็ง่ายสำหรับการเขียนโปรแกรม

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            RobotApplication robapp = new RobotApplication();
            robapp.Project.New(IRobotProjectType.I_PT_FRAME_3D);
            RobotStructure s = robapp.Project.Structure;
            s.Nodes.Create(1, 0, 0, 0); // สร้าง Node
            s.Nodes.Create(2, 0, 0, 1); 
            s.Nodes.Create(3, 1, 0, 1); 
            s.Nodes.Create(4, 1, 0, 0);
            for (int i = 1; i < 4; i++)
            {
                s.Bars.Create(i, i, i + 1); //สร้าง Bar
            }
            // create support
            doInsSupport(robapp, 1); // สร้างSupport
            doInsSupport(robapp, 4);
           
        }

        private void doInsSupport(RobotApplication robapp, int p)
        {

            IRobotNode node = (IRobotNode)robapp.Project.Structure.Nodes.Get(p);
            node.SetLabel(IRobotLabelType.I_LT_SUPPORT, "Fixed");

        }

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การใช้ swig ในการเชื่อม Ruby (Sketchup)กับ C++

SWIG เป็น opensource ที่ใช้สำหรับการเชื่อมภาษา ที่ต่างกัน เนื่องจากการพัฒนาระหว่าง programmer ระหว่างโครงการ และ โปรแกรมเก่า จะมีความแตกต่างภาษา และระยะเวลาในการพัฒนาต่างกัน เพื่อไม่ให้ลงทุนใหม่ จึงเป็นการที่ดีในการเชื่อมการเขียนโปรแกรมแบบ Painless ดีที่สุด ในการนี้ ต้องการเขียนโปรแกรม Dotnet เช้ากับ Ruby ของ Sketchup จะเป็นทางที่ง่ายกว่า การ Code ไปตรงๆ การเชื่อม Ruby
หลักการ ของ SWIG จะเป็น Code Generator โดยจะสร้าง C++ หรือ C โปรแกรม source เป็น Class Wrapper

     [Ruby,Python,PHP,Java..] <--- > Wrapper Class (c, c++) <---> [C#,Java,..]

โดยการทำงานสามารถเป็นการติดต่อแบบ 2 ทาง ได้

ในการใช้กับ Sketchup จำเป็นต้องรู้ว่า Ruby ที่ใช้อยู่ เป็น Version ใหน
ถ้าเป็น Sketchup 8 จะเป็น Ruby 1.8 ถ้าเป็น version 2014-2016 จะเป็น Ruby 2.0
Source ในการ Compile จะต่าง กัน
ตัวอย่างเช่น ต้องการเชื่อม Ruby กับ C++ Class โดยไม่ต้องทำ Interface อะไรเลย

class Shape {
public:
  Shape() {
    nshapes++;
  }
  virtual ~Shape() {
    nshapes--;
  };
  double  x, y;   
  void    move(double dx, double dy);
  virtual double area(void) = 0;
  virtual double perimeter(void) = 0;
  static  int nshapes;
};

class Circle : public Shape {
private:
  double radius;
public:
  Circle(double r) : radius(r) { };
  virtual double area(void);
  virtual double perimeter(void);
};

class Square : public Shape {
private:
  double width;
public:
  Square(double w) : width(w) { };
  virtual double area(void);
  virtual double perimeter(void);
};

ใน Ruby ต้องการ เขียน เข้าไป Access Class ของ C++ ตรงๆ


c = Example::Circle.new(10)
s = Example::Square.new(10)

print "\nA total of #{Example::Shape.nshapes} shapes were created\n"

# ----- Member data access -----
# Set the location of the object

# Notice how we can do this using functions specific to
# the 'Circle' class.
c.x = 20
c.y = 30

# Now use the same functions in the base class
s.x = -10
s.y = 5

print "\nHere is their current position:\n"
print "    Circle = (", c.x, ",", c.y, ")\n"
print "    Square = (", s.x, ",", s.y, ")\n"

# ----- Call some methods -----

print "\nHere are some properties of the shapes:\n"
for o in [c, s]
  print "    #{o}\n"
  print "        area      = ", o.area, "\n"
  print "        perimeter = ", o.perimeter, "\n"
end

การเชื่อมต่อ ระหว่างRuby กับ C++ใช้ Swig ทำได้โดยสร้าง Interface file


/* File : example.i */
%module example

%{
#include "example.h"
%}

/* Let's just grab the original header file here */
%include "example.h"


การเรียกใช้ Swig เพื่อสร้าง Class Wrapper
swig.exe -c++ -ruby sample.i

จะสร้าง file output -> sample_wrapper.cxx , .hxx ให้ นำไปใส่ใน Project Explorer
จะเป็น Interface file ให้ compile ด้วย Visual studio 2012,2013 

สำหรับ Header และ Library Download ตามนี้

https://github.com/thomthom/ruby-c-extension-examples/tree/VS2013/ThirdParty/include/ruby/2.0/win32

http://www.swig.org/download.html

ตัวอย่างการ Run  ใช้การ load Code ของ Ruby วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พื้นที่ของ Ramp

ใช้ dynamo คำนวนพื้นที่ผิวของ Ramp ทางลาด ให้ใช้ ค่า List ที่ [0] จะเป็นผิวบนของ Ramp อย่าลืมเป็น ตารางฟุต นะ

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

การ Export Schedule

ในการส่งค่าไปทำการนับวัสดุ หรือ การวางแผนการก่อสร้าง มักจะต้องส่งข้อมูลไป ระบบอื่น ที่เป็นฐานข้อมูล Database การส่ง Text File โดยใช้ Tab เป็นตัวขั้น เป็นระบบที่ง่ายที่สุด

 public static void expSchedule(ExternalCommandData commandData)
        {

            UIApplication uiapp = commandData.Application;
            UIDocument uidoc = uiapp.ActiveUIDocument;
            Autodesk.Revit.DB.Document doc = uidoc.Document;
            string _export_folder_name = "c:/tmp/shedule";
            FilteredElementCollector col
              = new FilteredElementCollector(doc)
                .OfClass(typeof(ViewSchedule));
         // สร้าง List ในการเลือก เมื่อมีหลายตาราง
           List<string> ps =new List<string>();
            foreach (ViewSchedule vs in col)
            {
                ps.Add(vs.Name);
            }
       // เลือก และ ส่งออก ในชื่อ out1.txt
            int idx=PPGenInput.ppSelectItem.doShow(ps.ToArray(), "Select Schedule");
            if (idx >= 0)
            {  

                ViewSchedule vs = (ViewSchedule)col.Where(x => (x.Name == ps[idx])).First();
                ViewScheduleExportOptions opt = new ViewScheduleExportOptions(); 
                Directory.CreateDirectory( _export_folder_name);
                vs.Export(_export_folder_name,  "out1.txt", opt);
             
            }
        
        }

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

การอ่านค่า วัสดุใน Revit Family

วัตถุใน Revit เช่น ประตู หน้าต่าง ล้วนเป็น Family ที่สร้างมา โดยที่ใน Family สามารถ ระบุวัสดุได้ สำหรับงาน ประมาณราคา ต้องการ วัสดุ เพื่อการ คำนวน ปริมาณ สารามารถ ทำได้ โดย เปิด Family นั้น และ ทำการ Explore เข้าไป

public static void look_FamilyInstance(FamilyInstance familyInstance)
{
    string message = "FamilyInstance : ";
  
    // ถ้ามี Host เช่น Rebar บอก Host ด้วย
    if (familyInstance.Host != null)
    {
        message += "\nFamilyInstance host name is : " + familyInstance.Host.Name;
    }

    foreach (ElementId materialId in familyInstance.GetMaterialIds(false))
    {
        Material material = familyInstance.Document.GetElement(materialId) as Material;
        message += "\nFamilyInstance e material : " + material.Name;
    }
    // มี ห้อง บอกด้วย
    if (familyInstance.Room != null)
    {
        message += "\nFamilyInstance room name is : " + familyInstance.Room.Name;
    }

    // Get FamilyInstance structural type
    message += "\nFamilyInstance structural type is : " + familyInstance.StructuralType;

    // Get FamilyInstance structural usage
    message += "\nFamilyInstance structural usage is : " + familyInstance.StructuralUsage;

    TaskDialog.Show("Revit",message); // แสดงผล
}

สำหรับ การเรียก Fuction นี้ อย่าลืม Casting ด้วย

    FamilyInstance fi = (FamilyInstance) doc.GetElement(elementId);
    look_FamilyInstance(fi);


วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การทำองค์ประกอบ อาคารด้วย Onshape ฟรี

ออกแบบ 3มิติด้วย Onshape ฟรี

Onshape.com

โลกบน Cloud มาเร็วมาก ขอแนะนำสำหรับ ผู้ที่ใช้ Solidwork Inventor .. ที่เคยใช้ parametric feature base ตอนนี่มี โปรแกรม ฟรี บน web window, mac ,  Iphone , ipad, Andriod tablet. ชื่อ Onshape 
เป็น team solidwork เก่า โดยมี หลักว่า ฟรี ถ้าทำ part เป็น public และเป็นส่วนตัว ได้ 10 ชิ้น แต่ถ้า จ่าย 99 usd ต่อเดือนไม่จำกัด
โปรแกรม Export ได้ stl สำหรับ 3d print และหลาย format สำหรับ autocad, Revit