วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำสั่งแปลง File pdf เป็น PNG

ให้ download ghostscript  (32bit ก็ได้)และติดตั้ง
คำสั่งที่ใช้ได้ สำหรับ การเปลี่ยน PDF เป็น PNG  ง่ายๆ

..\bin\gswin32c.exe -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=png16m -dGraphicsAlphaBits=4 -dTextAlphaBits=4 -r150 -sOutputFile=out%%03d.png annots.pdf

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทดสอบสร้าง CAD ด้วย GDI+

Microsoft ออก Dotnet GDI + มานานแล้วพี่งจะลอง พบว่า สร้าง CAD ได้ง่ายมาก โดยใช้ Linq ช่วยเป็น Database พบว่า ทำให้สร้าง CAD เฉพาะงาน ได้ แต่กิน Ram พอสมควร (คิดว่าไม่มากตอนนี้ ถ้าใช้ Win10 ก็ควรจะมี 8 Gb)

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขั้นตอน ของ MEP

จะเขียนแบบ ท่อ
1. ต้อง ใช้ Template Pumping
2. ใช้ Link Revit File ที่เป็น Architech
3. กรณีต้องการ Level ให้มาด้วย ต้อง Collaborate->copy/monitor
   select link -> copy ที่เส้นอีกที
4. ไปรูปแปลน View->FloorPlan เช่น footing ตั้งค่า Offset และ เขียนเส้นท่อ ถ้า
  ต้องการ ขึ้น บน ก็ให้ ไปรูปด้าน


ของแบบไฟฟ้า
1. ต้องใช้ Template EE
2. Link File
3. ไป View->FloorPlan Level 1
4. เปิด System Browser (F9)
5. วาง หลอดไฟ สวิทย์ ตู้ไฟ
6. สร้าง Circuit จาก วาง Mouse ที่ หลอดไฟ  จะเห็น Power กับ Switch
   Swich จะเชื่อม Switch กับ หลอด Power จะสร้าง สาย กับ หลอด โดยกด Tab เป็น สีเหลี่ยม
ดูใน Sytem Browser จะมี Circuit ใหม่
กด Edit เพิ่ม สวิทย์
และจะเห็น ให้สร้าง Circuit
เลือก Panel ให้เลือก ที่ แถบ ระวัง Panel ต้อง มี Power Rating ตรงกับ หลอด และ สาย


วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

กัน Loop ใน Autocad api

กด ESC แล้ว หลุด จากโปรแกรม
    if (HostApplicationServices.Current.UserBreak())
                        throw new Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception(

                            ErrorStatus.UserBreak, "ESCAPE pressed");

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

debug แบบ Attach Visual studio 2013 บน Win10

ในการ Debug ต้อง แก้ options ใน VS2013

"Use Managed Compatibility Mode" and is found in the Tools -> Options -> Debugging

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

เช็คว่า มี Column ที่ต้องการใน SQLServer Table หรือเปล่า

ในการ Insert Record เข้าใน ตาราง ต่าง Version ต้องการ เช็กว่ามี Column หรือ เปล่าให้ใช้

SELECT  name
    FROM sys.columns 
    WHERE Name      = N'anyColumn'

      AND Object_ID = Object_ID(N'Temptbl')

และ Check ว่า Record Cout >0 หรือ ไม่