วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Revit API 2016 กับ การเลือก Selection Object และ อ่าน Parameter

Revit API 16 มีการเปลี่ยน 2 จุดที่มีผลกระทบกับโปรแกรมเก่าๆ
ส่วนแรกคือการ Select Object ตอนนี้ จะไม่สามารถ ได้ Element โดยตรง ต้องเป็น ElementId (อันนี้ดี จะได้เป็น ระบบหน่อย)

การเลือกในปัจจุบัน


   ICollection<ElementId> collectionIds = uidoc.Selection.GetElementIds();
    List<Element> founds = new List<Element>();
                foreach (ElementId eid2 in collectionIds)
                {
                    try
                    {
                        Element e2 = doc.GetElement(eid2);
                        founds.Add(e2);
                    }
                    catch { }
                }


founds จะเป็น Array ของ Element อีกที

กรณี ต้องการ แสดง ตัวที่เลือกบนจอ เพื่อให้ Properties ทำงาน แสดงค่า Element นั้น
ต้องใช้เป็น SetElementIds( ..)

   ICollection<ElementId> sIds = uidoc.Selection.GetElementIds();
            sIds.Clear();
           sIds.Add(showElement.Id);
            uidoc.Selection.SetElementIds(sIds);


สำหรับ Parameter การอ่านค่าจะอณุญาติ ให้ 1 Parameter มี มากกว่า 1 ค่า 

  IList    <Parameter>  l4s = (Parameter)e1.GetParameters("Base Level");
ถ้ามีตัวเดียว ให้เลือก l4s.First();

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เครื่องมือ Database SQLite กับ C#

เป็นTool สำเร็จรูปสำหรับ การ ทำงานกับ SQLite

https://www.dropbox.com/s/dm7y1t3pthj0et5/PPSqlLite.dll.7z?dl=0

ตัวอย่างวิธีใช้
/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: mcad
 * Date: 11/7/2015
 * Time: 1:16 PM
 *
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using PPSqlLite;

namespace db1
{
/// <summary>
/// Description of MainForm.
/// </summary>
public partial class MainForm : Form
{
public MainForm()
{
//
// The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
//
InitializeComponent();

//
// TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
//
}
void Button1Click(object sender, EventArgs e)
{ // การอ่าน Data
PPSQLLite mysql = new PPSQLLite();
mysql.setSqlDataFile(@"c:\CAADDB\data.db");
ArrayList list1 =mysql.getAColSql("select name from customer");
listBox1.Items.Clear();
foreach(string astr in list1)
{
listBox1.Items.Add(astr);
}

}
void ListBox1SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
PPSQLLite mysql = new PPSQLLite();
mysql.setSqlDataFile(@"c:\CAADDB\data.db");
ArrayList list1 =mysql.getAColSql("select phone from customer where name='"
                                 +listBox1.SelectedItem.ToString()+"'");
if(list1!=null && list1.Count>0)
{
MessageBox.Show(list1[0].ToString());
}
}
void Button2Click(object sender, EventArgs e)
{ // การ Insert ใหม่ และ เช็คข้อมูลเก่า
PPSQLLite mysql = new PPSQLLite();
mysql.setSqlDataFile(@"c:\CAADDB\data.db");
ArrayList list1 =mysql.getAColSql("select max(id)+1 from customer");

if(list1!=null && list1.Count>0)
{
label1.Text=list1[0].ToString();
   }
string sqlIns="insert into customer values ("+
// insert field here
label1.Text +","+  // id
"'"+textBox1.Text +"',"+ // name
"'"+textBox2.Text +"',"+ // surname
textBox3.Text+","+ // age
"'"+textBox4.Text +"',"+ // phone
textBox5.Text // salary
+")";

// protect double click
ArrayList list2 = mysql.getAColSql("select name from customer where name='"+textBox1.Text+"'");
 if(list2!=null && list2.Count>0)
{
  MessageBox.Show("Already Exist");
 }
 else{
mysql.ExecuteQuery(sqlIns);
 }
 }
}
}

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Autocad dotnet เวลา GetPoint ใน UCS ที่ไม่ใช่ World ตำแหน่งผิด

ในการ GetPoint ของ Autocad จะต่างกับ Nanocad นิดหนึ่ง คือ ของ Autocad จะได้พิกัดของ UCS นั้นๆ
การให้ เป็น WCS (World) ให้ทำได้โดยการ เอา Matrix ของ UCS นั้น คูณเข้าไป Nano จะได้ World เสมอ

Editor ed = appCad.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;

PromptPointResult ppr = ed.GetPoint("\nSpecify base point: ");
if (ppr.Status != PromptStatus.OK)
    return;

Point3d curPt = ppr.Value.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);
  

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

การอ่านค่า Parameter จาก Object และ Type

Parameter ใน Revit มี 2 แบบ แบบที่อยู่ใน Family เรียกว่า ใน Type ยกตัวอย่างเช่นคาน จะมีความกว้าง(b) ลึก (h) เป็นต้น แต่ จะมี Parameter ที่เป็นเฉพาะของ คาน เช่น ความยาว หรือ Length
การอ่านค่า จะต้องแยก กัน

การอ่านค่า ของ Element หรือ Object

 // เริ่ม transaction
            trans.Start();
            // open entity
            Element ent = CachedDoc.GetElement(elementId);

            foreach (Parameter param in ent.Parameters)
            {
                   sParam += param.Definition.Name + "=" + param.AsString() + ",";
            }

            trans.Commit(); // Ok

สำหรับการอ่านค่า Parameter ของ Family (type) ต้อง อ่าน Type มาจาก Element
ent.GetTypeId()

 // เริ่ม transaction
            trans.Start();
            // open entity
            Element ent = CachedDoc.GetElement(elementId);
            Element eltype = CachedDoc.GetElement(ent.GetTypeId());
            foreach (Parameter param in eltype.Parameters)
            {
                     string valueStr =  param.AsString() ;
                    sParam += param.Definition.Name + "=" + valueStr + "\n";
             }
            trans.Commit(); // Ok

สำหรับใช้ Linq จะเหลือบรรทัดเดียว

         Element e = doc.GetElement( r );
          Parameter par1 = e.Parameters.Cast<Parameter>().Where(o => o.Definition.Name == "PE_CODE").First();วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การใช้ Revit Project Parameter สำหรับTrack Object ใน โครงการ

ในการทำงาน โครงการ ในหลายกรณี จำเป็นต้องมีการใส่ Track ลงในวัตถุ ของ Revit  เพื่อ ใช้ในการประมาณราคา การ Track time-line ก่อสร้าง เช่น เสา คาน พื้นเป็นต้น
การสร้าง Parameter ทำได้ไม่ยาก ไปที่

Manage->Project Parameters


โดยที่ Parameter จะมี2 ชนิด คือ Project Parameter กับ Share Parameter  , Project Param. จะอยู่เฉพาะ โครงการ, Share Param. จะ Save และส่งไปยังโครงการหรือ เครื่องอื่นได้
Parameter จะแสดง ใน 2 แบบ คือ Type กับ Instance , Type จะแสดงที่ตัว Family เอง เช่นเลือก เสา จะมี Parameter แสดงที่ Family นั้นๆ ทุกตัวที่ Family นี้วางไปมีค่า common เดียวกัน, Instance จะเป็นค่าที่เฉพาะตัวแต่ละ Element ที่วางไป จะแสดงใน Property

ในภาพแสดง Data ที่เป็น Project Parameter แบบ instance ที่จะใส่ได้ตาม แต่ละ Element เช่น ในเสา
ในบทความต่อไปจะเป็น การนำมาใช้งาน ในโดยการเรียกค่า Param  ในแต่ละ Element มาแสดงผล


การเปิด Element ใน Revit 2016 Api เปลี่ยนแปลง จาก 2014

ใน Revit2016 Api มีการเปลี่ยน การ access ไปยัง Element โดยจะไม่มีการให้การ Access ไปยัง Element ใด โดยตรง เช่น จาก Document จะเรียก Level ก็จะไม่ได้ แต่จะได้ Level element id แทน และ การ Pick Object ก็จะได้ Element Id จากเดิม สามารถเรียก Element ได้โดยตรง
โดย API เดิม ยกเลิก โดยสมบูรณ์ ใน 2016  ข้อดีคือ เขียนโปรแกรมเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด
การ ปิด Element จึงต้องเปิดจาก Element Id

     Reference pickedObj = commandData.Application.ActiveUIDocument.Selection.PickObject(Autodesk.Revit.UI.Selection.ObjectType.Element, "Please select an element to move.");


     using (Transaction trans = new Transaction(doc, "ERead"))
            {
                // เริ่ม transaction
                trans.Start();
               // open entity
                Element ent = doc.GetElement(pickedObj.ElementId);
        // code here        
              
                trans.Commit(); // Ok
            }

กรณีที่เป็น Level  หรือ อื่นๆ จะใช้ Cast  (as  xxx) เพื่อเปลี่ยนเป็น Class Object ที่ต้องการ Level emlv =  doc.GetElement(e1.LevelId) as Level;